Type PDF VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR Package & Size
V A A V A μA
SMB12SH 20 1 25 0.55 1 0.05 MBS
SMB13SH 30 1 25 0.55 1 0.05 MBS
SMB14SH 40 1 25 0.55 1 0.05 MBS
SMB15SH 50 1 25 0.7 1 0.05 MBS
SMB16SH 60 1 25 0.7 1 0.05 MBS
SMB12FH 20 1 25 0.55 1 0.05 MBS
SMB13FH 30 1 25 0.55 1 0.05 MBS
SMB14FH 40 1 25 0.55 1 0.05 MBS
SMB15FH 50 1 25 0.7 1 0.05 MBS
SMB16FH 60 1 25 0.7 1 0.05 MBS
SMB22SH 20 2 40 0.55 2 0.05 MBS
SMB23SH 30 2 40 0.55 2 0.05 MBS
SMB24SH 40 2 40 0.55 2 0.05 MBS
SMB25SH 50 2 40 0.7 2 0.05 MBS
SMB26SH 60 2 40 0.7 2 0.05 MBS
SMB22FH 20 2 40 0.55 2 0.05 MBS
SMB23FH 30 2 40 0.55 2 0.05 MBS
SMB24FH 40 2 40 0.55 2 0.05 MBS
SMB25FH 50 2 40 0.7 2 0.05 MBS
SMB26FH 60 2 40 0.7 2 0.05 MBS